POZIV ZA PRIJAVU RADOVA  ZA MEĐUNARODNU KONFERENCIJU 

U sklopu projekta Refreshing Memory  u Zagrebu će se održati međunarodna konferencija Refreshing memory koja u fokusu ima stanje i status antifašističkih spomenika i memorijalne baštine  te odnos institucija i pojedinaca prema njima danas.

U sklopu projekta Refreshing memory u Zagrebu će se održati međunarodna konferencija Refreshing memory koja u fokusu ima stanje i status antifašističkih spomenika i memorijalne baštine  te odnos institucija i pojedinaca prema njima danas.

Pozivamo potencijalne sudionike na prijavu članaka, studija, istraživanja i umjetničkih radova  a pokrivaju različite aspekte sklone interdisciplinarnom, aktivističkom i umjetničkom pristupu temi memorije, potencijala memorijalne baštine i revionizma.

Uredništvo i organizator projekta Refreshing memory  poziva sve zainteresirane autore/ice na prijavu znanstvenih radova za sudjelovanje na konferenciji.

Više informacija o profilu konferencije Refreshing memory potražite na stranici  https://refreshing-memory.com
Konferenciju organiziraju VSNM/SNV u partnerstvu s udrugom za suvremenu umjetnost i društvo Vizura aperta

Službeni jezici su hrvatski/srpski/bosanski i engleski.

Za sudjelovanje na konferenciji nije potrebna kotizacija. Organizator će podržati odabrane autore znanstvenih priloga smještajem za sudionike koji nisu iz Zagreba.
Molimo Vas da pošaljete sažetke do 500 znakova i kratku biografiju (na engleskom ili hrvatskom jeziku  na e mail adresu info@refreshingmemory.com

 

Napomena: uredništvo kontinuirano zaprima znanstvene radove i istraživanja, tj. neovisno o Konferenciji Refreshing memory i javnim pozivima

REFRESHING MEMORY
STANJE I  BUDUĆNOST SPOMENIKA I MEMORIJALNE BAŠTINE ANTIFAŠIZMA I NOB-A

Konferencija okuplja stručnjake, aktiviste, udruge i umjetnike čije je rad vezan uz politike sjećanja na antifašističku baštinu, kulturna dobra i spomenike radničkog pokreta, Narodno oslobodilačke borbe i revolucije na prostoru Hrvatske i drugih zemalja bivše Jugoslavije, kao i politikama sjećanja vezanim uz  kulturno baštinjenje (post) socijalističkih zemalja Istočnog bloka.
Konferencija predstavlja teme valorizacije i zaštite spomenika nastale vezano za promjene paradigmi, zakona i institucionalnih okvira post socijalističkih zemalja te nas upoznaje s primjerima  odnosa prema memorijalnoj  baštini u zemljama bivše Jugoslavije i Istočnog bloka, baštinskim praksama vezanim za inicijative lokalnih zajednica i pojedinaca i drugim kritičko aktivističkim djelovanjem , te zaključno s novim modelima i potencijalima života memorijalne baštine.  
Osim znanstvenih izlaganja i istraživanja, konferencija će predstaviti umjetnički istraživački rad, kroz izložbe, projekcije i Master Class radionice koje će  održat će Tanja Dabo, Dalibor Martinis i Siniša Labrović vezano uz teme revizionizma, nacionalizma i modela reprezentacijskih strategija političkog sustava.
Međunarodna konferencija Refreshing Memory objedinjuje relevantne struke; od konzervatora, prostornih planera, antropologa, suvremenih arheologa i pravnika do povjesničara/povjesničara umjetnosti i teoretičara arhitekture koji će prikazati primjere odnosa prema memorijalnoj baštini, pravne i  materijalne prakse očuvanja memorijalne baštine, čime se želi educirati o pozitivnim praksama i potencijalnim modelima očuvanja forme i digniteta spomenika i memorije kod nas.
Ističemo specifičan  pristup „baštini odozdo“ koji će se predstaviti kroz izlaganja istraživača i teoretičara iz regije i okrugli stol s protagonistima baštinskih praksi na terenu – s fokusom na inicijative i iskustva zajednica ili pojedinaca.

Tematski blok koji uređuje povjesničarka umjetnosti dr. Sanja Horvatinčić okuplja istraživanja koja različitim pristupima i metodama propituju ideološke pretpostavke suvremenih koncepata baštine, definiranih lokalnim politikama pamćenja i/ili širim europskim diskursom o političkom nasljeđu 20. stoljeća. Bilo da je riječ o materijalnoj kulturi, spomenicima ili muzejskim zbirkama, riječ je o baštinim praksama kojima se nastoji sačuvati ili reaktivirati politički svjestan i društveno aktivan odnos prema emancipativnim  povijesnim narativima, kao odgovor na njihov kontra hegemonijski status u kontekstu jačanja povijesnog revizionizma i nekritičke primjene neoliberalnih modela upravljanja baštinom na prostoru bivše Jugoslavije.

Tematski blok koji uređuje povjesničarka umjetnosti Lana Lovrenčić  Socijalističko i antifašističko nasljeđe u (post)tranzicijskom prostoru  bavit će se zemljama istočne Europe. Fokus ovog bloka odnosi upravo na načine kojima je  promjena političke paradigme spomenike učinila nepoželjnima i propituje izvorište današnje situacije, sličnosti i razlike u procesima poništavanja, uništavanja, rušenja i fizičkog uklanjanja baštine.  

Teoretičar arhitekture Maroje Mrduljaš u bloku posvećenom memorijalnoj arhitekturi u  socijalističkoj Jugoslaviji u fokus stavlja specifične arhitektonske objekte koji imaju konkretnu namjenu i operativne programe, istovremeno obnašaju memorijalne muzejske i druge kulturne svrhe, pri čemu su i sami monumentalni memorijalni spomenici. Na projektima Muzeja Revolucije te raznih tipova društvenih domova s memorijalnim ulogama arhitekti se suočavaju s pitanjem kako pomiriti simboličko-ekspresivno i funkcionalno. Blok ukazuje kontradikcije i potencijali novih tipologija, te njihove aktualne prostorne potencijale. Maroje Mrduljaš je jedan od glavnih protagonista zaslužan za vidljivost i valorizaciju kulturne baštine socijalizma vezanu uz izložbu u njujorškoj MOMA-i „Betonska ili konkretna utopija“ odnosno kako je predstavljena u SAD-u  „Toward a Concrete Utopia: Architecture in Yugoslavia, 1948–1980“.

Udruga SF: ius  nudi  osvježavajuće integralne i raznolike pristupe memorijalnoj baštini kroz interdisciplinarni tim mladih istraživača ukazujući posebno na probleme povijesnog revizionizma.
Okrugli stol
Nakon izlaganja europskih istraživača, blokovi završavaju zajedničkim razgovorom u kojem nam je u interesu da sudjeluju i predstavnici relevantnih stručnih institucija u Hrvatskoj, kao i pripadnici relevantnih struka i inicijativa od antropologa i povjesničara do pravnika.
________________________________

 1Naziv Refreshing memory preuzet je iz pravnog rječnika, a predstavlja proces pomaganja svjedocima da se prisjete  detalja tijekom suđenja dopuštajući mu da konzultiraju dokumente, memorandume ili knjige kako bi bolje zapamtili prošle događaje o kojima svjedoče.

OPEN CALL FOR PAPERS   – INTERNATIONAL CONFERENCE – REFRESHING MEMORY
ZAGREB

As part of the Refreshing Memory project, an international conference Refreshing memory focuses on the status of anti-fascist monuments, memorial heritage and the attitude of institutions and individuals towards them today. We invite potential participants to submit articles, studies, research and art projects, covering various aspects inclined to an interdisciplinary, activist and artistic approach to the topic of memory, potential of memory heritage and revisionism.

The editorial board and organisation of project  Refreshing memory invites all interested authors to submit scientific papers for International conference Refreshing Memory

For more information  https://refreshing-memory.com
The conference is organised Council of the Serb National Minority, City of Zagreb (VSNM ZG) / Serb National Council (SNV) and NGO for contemporary art Vizura aperta  spported by Kultura Nova.
The official language of the conference are Croatian/Serbian/Bosnian and English.
There will be no registration fee for the conference. The conference organizers will subsidize the cost of accommodation for non-Zagreb participants.
Please submit 500-word abstracts, 2-4 photos or other visual materials  and a short bio (in English)  

to e mail address info@refreshing-memory.com
The successful participants will be notified 

Note: The editorial board continuously receives the papers and research
 i.e. regardless the actual Call for Papers  or thematic issues.

Editorial board/Uredništvo:

mag. art. Tanja Dabo, Akademija likovnih umjetnosti, Academy of Fine Arts/ Zagreb
mr. sc. Lana Lovrenčić, povjesničarka umjetnosti/heritage studies/history of art/ Zagreb
dr. sc. Sanja Horvatinčić, Institut za povijest umjetnosti/ Institute of Art History/ Zagreb
mr.sc. Davorka Perić, kustosica/curator, Vizura aperta/ Zagreb
mag. Nataša Puškar, PhD studies in Linguistics, Faculty of Humanities and Social Sciences/Zagreb

OPEN CALL FOR PAPERS   – INTERNATIONAL CONFERENCE – REFRESHING MEMORY

REFRESHING MEMORY
THE STATE AND FUTURE OF THE MONUMENTS AND MEMORIAL HERITAGE OF ANTI-FASCISM
AND THE PEOPLE LIBERATION STRUGGLE

The conference brings together experts, activists, associations and artists whose work is related to the policies of remembrance of anti-fascist heritage, cultural assets and monuments of the labor movement, the People Liberation Struggle and Revolution in the territory of Croatia and other countries of the former Yugoslavia, as well as memory policies related to cultural heritage (post) of the Eastern Bloc socialist countries.
The conference presents the topics of valorization and protection of monuments arising from changes in the paradigms, laws and institutional frameworks of post socialist countries, and introduces us to examples of attitudes towards memorial heritage in the countries of the former Yugoslavia and the Eastern Bloc, heritage practices related to initiatives of local communities and individuals, and other critical activism initiated in the absence of action of  institutions, and concluding with new models and future potentials of memorial heritage.
Except scientific research and studies the conference will present artistic research work through exhibitions, screenings and Master Class workshops held by Croatian artists Tanja Dabo, Dalibor Martinis and Sinisa Labrovic related to the topics of revisionism, nationalism and media research on the phenomenon of post socialism and representation strategies of the political system.
International conference Refreshing Memory brings together relevant professions; conservationists, spatial planners, anthropologists, contemporary archeologists, jurists, art historians / historians and architecture theorists who will give examples of attitudes toward memorial heritage, legal and material preservation practices, aiming to educate about the positive practices and potential models of preserving form and dignity of monuments.
Refreshing memory conference will present phenomena related to the memorial heritage in Croatia and parallels with European practices.